تولد کریم…

کریم است، به اندازه تمام هستی… می گویند: از او بخواه هرآنچه نداری… . . . نمی دانم گدایی که چیزی ندارد هم می تواند «چیزی» بخواهد؟ آیا می توانم «همه‌چیز»م را بخواهم… رنگ خدا