به رنگ طلوع …

سلام صبح لحظه های انتظار سلام خورشید روزهای تار پنجره ها سوی افق بازند      هنوز… که ببارد بارانی که بتابی                        امروز…