مثل اسماعيل… (3)

منا، مشعر عرفات،  صفا و مروه، زمزم… چقدر عجيب است سرگذشت هاجر و اسماعيل، و چه زيبا بود داستان امتحان ابراهيم! كاش ما هم يك ضرب قبول شويم، مثل ابراهيم، مثل هاجر، مثل اسماعيل…