سرمایه

آنچه هر روز و هر لحظه برای انسان اتفاق می افتد مجموعه حوادثی است که خود معلول عللی هستند که در گذشته اتفاق افتاده است. اما باز انسان اختیار دارد و می تواند تمام آینده اش را بهتر از دیروزهایش رقم زند. در فلسفه و در بحث زمان عده ای قائلند که فقط زمان حال …

سرمایه ادامه »